PLENUM - T1

Onsdag 11 oktober 9.50-10.30
X-road, en del av den svenska digitala förvaltningsmodellen?
X-road är ryggraden av e-Estonia. En av grundbultarna för e-Estonia är att databasen är decentraliserad. X-road är den viktiga kopplingen mellan databaserna som tillåter dem att arbeta tillsammans. All utgående data från X-road är digitalt signerad och krypterad. All inkommande data är autentiserad och loggad. Den här lösningen finns nu även i Finland. Är nästa steg att Sverige tar till sig den här lösningen?
Heiko Vainsalu, Architect, Estonian information system authority
Klicka här för att ta del av presentationen

LEDNING & STYRNING - SAL: T5


Den digitala förändringsresan

Digitaliseringen påverkar oss och förändrar vårt beteende. Charlotte Svensson ger oss ett axplock av exempel på digitaliseringar som på ett eller annat sätt berör oss alla. Hon valdes till en av de 50 bästa digitala profilerna i Norden förra året.
Charlotte Svensson, Head of Business Area, Brev och kommunikation, PostNord

Digital präst räddar liv
Som nationell samordnare för jourhavande präst fick hon ut tjänsten på internet. Istället för att endast ha det som en telefontjänst där personer med självmordstankar fick ringa in har det nu skapats ett virtuellt rum där jourhavande präster tjänstgör via chatt och når nu fler än någonsin. En framgångssaga där verksamhetsutvecklingen gått i digitaliseringens spår med en ledare som sett in i framtiden.
Monica Eckerdal, Nationell samordnare för jourhavande präst
Klicka här för att ta del av presentationen

Ledarskapet i en explosiv omvärldsförändring
Den tekniska utvecklingen är enorm, offentlig sektor måste våga tänka i nya banor, skapa en kultur och förändringsförmåga som är i takt med utvecklingen. Våga släppa kontrollen! Fredrik Arbman digitaliseringexpert och VD hos Kentor/Sopra Steria utmanar och inspirerar kring varför det här är viktigt för att lyckas med sin digitalisering.
Fredrik Arbman, VD, Kentor/Sopra Steria

Ökad verksamhetsnytta med nya ramavtalet för e-arkiv SKL kommentus inköpscentral
Ökad verksamhetsnytta med det nya ramavtalet för e-arkiv
SKL Kommentus nuvarande ramavtal för e-arkiv löper ut i november 2017 och har använts för avrop av ett 40-tal organisationer. När det nya ramavtalet är på plats är vägen lagd för ett utökat användande av e-arkivering hos alla verksamhetsgrenar och hos den stora mängd användare ett modernt e-arkiv ska tjäna. Låt oss beskriva hur dagens ramavtal format det nya och hur vi ser att framtiden för våra digitaliseringsinriktade ramavtal ser ut.
Tommy Bengtsson, SKL Kommentus Inköpscentral & Martin Olsson, Förvaltningsledare, Stockholms läns landsting
Klicka här för att ta del av presentationen

Digitalisering kräver ett förändrat ledarskap
Digitaliseringen förutsätter öppenhet och samarbete, när verksamheten förändras måste ledarskapet också förändras. Hur ett värdestyrt ledarskap i en bransch i transformering där e-tjänster och snabbhet till kundnytta är nyckeln till framgång.
Anna Granö, VD, Hewlett Packard Enterprise

SÄKERHET & INTEGRITET - SAL: T4


Anpassa era e-tjänster – Med nya och utländska e-legitimationer behövs också nya e-underskrifter

Nya och utländska e-legitimationer skapar behov av ny underskriftstjänst utöver de inom BankID och Telia. Vilka tjänster för e-underskrift finns och hur kan man implementera dem? Ta del av E-legitimationsnämnden tips och råd och bli samtidigt redo för eIDAS – att tillåta utländska e-legitimationer i era svenska e-tjänster.
Eva Sartorius, Strateg och Roger Fagerud, IT-strateg, E-legitimationsnämnden
Klicka här för att ta del av presentationen

Hur Sydarkivera långtidsbevarar digital information på ett säkert sätt
Ta del av Sydarkiveras erfarenheter av isolerade nät, redundant lagring och öppen källkod. Vår målsättning är att erbjuda medlemskommunerna en tjänst som ger trygghet. Strategin är kvalitet och säkerhet i alla led: personal, processer och bevarandeplattform.
Anders Danielsson, Informationssäkerhetsspecialist, Sydarkivera
Klicka här för att ta del av presentationen

Vad händer när avtal måste ändras för att leva upp till lagkrav?
Dataskyddsförordningen kommer 2018 att ersätta personuppgiftslagen och medför ett stort antal ökade krav på företag och myndigheter. De nya reglerna innebär att avtal som omfattar behandling av personuppgifter måste anpassas för att leva upp till dataskyddsförordningens krav. Hur ska upphandlade avtal som fortlöper efter ikraftträdandet av dataskyddsförordningen hanteras
Mikaela Carlberg, Biträdande jurist, Advokatfirman Lindahl och Anna Nikolina Erikson, Biträdande jurist, Advokatfirman Lindahl

Nyckeln till Sveriges digitalisering – en ny e-legitimation
Länge har det funnits en stark efterfrågan kring fler alternativ för e-legitimation i Sverige. Det stora hindret har varit att finna en storskalig och säker lösning kring den nödvändiga ursprungsidentifieringen av användarna. Verisecs nya e-legitimation Freja eID har löst ursprungsidentifieringen genom ATG:s nätverk av 2000 butiker från norr till söder. Nu står dörren öppen för det offentliga Sverige att ta nästa steg i digitaliseringen med hjälp av en modern, flexibel och användarvänlig e-legitimation.
Johan Henrikson, VD Verisec AB

Ägarskap för digitalisering och säkerhet i ledningen
Vi lägger mer och mer pengar på digitalisering inom det offentliga men tappar i internationella jämförelser. Hur kan vi accelerera digitaliseringen av offentlig service, samtidigt som verksamheterna effektiviseras och god säkerhet upprätthålls? Vilket ägarskap tar myndighetsledningarna för dessa frågor?
Katarina von Goës och Anders Nyström, Kansliet för Expertgruppen för digitala investeringar

EFÖRVALTNING I PRAKTIKEN - SAL: T6


Hur möter vi framtidens medborgare?

Den smarta kommunen drar nytta av sina resurser på nya sätt och arbetar innovativt för att ge sina invånare bra service. Lina Rudin reflekterar över vad vi i offentlig sektor vet redan idag och ger exempel på hur vi kan arbeta nu för att vara redo för framtiden. Vem är framtidens medborgare och hur kan vi i offentlig sektor på bästa sätt möta deras behov?
Lina Rudin, Projektledare och IT-strateg, Lunds kommun
Klicka här för att ta del av presentationen

PRAKTIKFALL: Mer fokus på medborgarna med en handläggarrobot
De grupper som är i behov av kommunal service ökar volymmässigt i snabbare takt än resurserna som ska tillgodose behoven. Samtidigt vill alla ha mindre administration och mer tid för den vi finns till för. En modern offentlig sektor behöver därför hitta nya lösningar. Trelleborgs kommun har tagit fasta på detta och tar hjälp av en handläggarrobot. Hur mycket av arbetet går att automatisera?
Eleonore Schlyter, Enhetschef försörjningsstöd, Arbetsmarknadsförvaltningen och Mikael Karlsson, Enhetschef, Socialförvaltningen, teknik och utveckling, Trelleborgs kommun

PRAKTIKFALL: Flens kommun tar de ”självklara” digitaliseringsgreppen
Den lilla kommunen driver sedan ett par år tillbaka ett sammanhållet projekt för att införa en modern e-förvaltning med fokus på medborgarperspektivet samtidigt som man vill flytta ut systemstödet i molnet. Resan är hittills framgångsrik men har även mötts av stora utmaningar. Ta del av de samlade erfarenheterna
från digitaliseringsarbetet.
Urban Bertling, CIO, Flens kommun och Jörgen Samuelsson, VD, Sentensia

Ingen digitalisering utan framgångsrik IT-upphandling
Den offentliga sektorn köper IT för ca 25 miljarder kronor om året (2015) och trycket på digitalisering ökar konstant. Samtidigt upplever myndigheter att IT-upphandlingar sällan blir bra. Det blir försenat, dyrare än vad man räknat med och IT-tjänsterna möter inte de behov myndigheten har försökt beskriva i upphandlingsunderlagen. Särskilt svårt är det att uppnå goda resultat vid mer komplexa projekt. Framgångsrika IT-upphandlingar tycks i efterhand rullat fram friktionsfritt från det att myndigheten identifierade ett behov hela vägen till nöjda slutanvändare. I själva verket ligger framgången i vissa samverkande komponenter som likt en kedja inte är starkare än sin svagaste länk. Detta seminariet ger dig de viktigaste omständigheterna som krävs för att organisationen ska lyckas med sin IT-upphandling.
Representant från Advokatfirman Lindahl

Digitaliseringens krav på kontaktcenter och kundtjänster
Ständigt uppkopplade kunder har ökat kraven på era kontaktcenter och kundtjänster. Finns ni tillgängliga och vågar ni lova dem svar? Tillsammans med Ulf Yvling från Flexite berättar Simrishamn kommun hur de gått tillväga för att möta digitaliseringens krav på det moderna kontaktcentret och kundtjänsten.
Ulf Yvling, Försäljningschef kontaktcenter, Flexite, tillsammans med Simrishamn kommun

SAMVERKAN & MEDBORGARPERSPEKTIV - SAL: T3


Utmaning att skapa ökad tillgång till samhällsinformation
Riksarkivet har fått regeringsuppdraget att främja statliga myndigheters arbete med att tillgängliggöra data för vidareutnyttjande. SKL och Föreningen Sambruk har drivit flera samverkansprojekt för öppna data. Gemensamma metoder, tekniska resurser och öppna data kan skapa nya möjligheter till en kostnadseffektiv hantering och ökad tillgång till samhällsinformation som stödjer effektivitet, delaktighet och tillväxt. Arbetet har dock hela tiden varit utmanad av möjligheten till finansiering. Nu ser det äntligen ut att finnas en lösning. Magnus Enzell från Finansdepartementet berättar om satsningar på området i regeringens budgetproposition.
Sanja Halling, Projektledare, Riksarkivet; Peter Mankenskiöld, Projektledare, Föreningen Sambruk & Magnus Enzell, Ämnesråd, Finansdepartementet

PRAKTIKFALL: Transparens för medborgaren med digitalisering
Lomma kommun har fokuserat på att förenkla för invånare och tjänstemän att enkelt kunna följa olika ärenden. Med en självservice och insyn i alla led sparar det både tid och pengar för kommunen och dess medborgare. Patrik Flensburg, som är Servicechef på Lomma kommun, förklarar hur digitalisering kan utveckla demokratin och servicen i kommunen.
Patrik Flensburg, Servicechef, Lomma kommun
Klicka här för att ta del av presentationen

Maxa värdet vid införandet av Mina meddelanden
Ett införande av Mina meddelanden påverkar verksamheten, organisationen, arkitekturen och kundupplevelsen. Vilka strategiska beslut behöver ni fatta? Hur går man praktiskt tillväga? Hur påverkas itmiljöerna? Hur behöver man förändra processerna? Det här är exempel på utmaningar ni står inför. Vi delar med oss av våra erfarenheter från införandet på Försäkringskassan och inspirerar er till det fortsatta arbetet.
Karin Andersson, Konsult och affärområdesansvarig inom digital transformation Offentlig sektor, Adaptit
Klicka här för att ta del av presentationen

FGS i hela informationens livscykel
Modellen för FGS och dess användningsområde är inte begränsat till arkivet och den långsiktiga informationsförsörjningen utan FGS kan användas i hela informationens livscykel. Arbetet fortsätter och har även spridit sig internationellt.
Karin Bredenberg, Teknisk rådgivare, Metadata, Riksarkivet

Digital myndighetspost senast 2017?
Fler och fler har gått över till att kommunicera digitalt istället för att skicka sina försändelser med vanlig papperspost. Regeringens mål är att mellanstora och större myndigheter ska använda sig av digital myndighetspost senast 2017 – var står vi idag och hur ser det ut för kommuner och landsting? Skatteverket har regeringens uppdrag att utveckla och förvalta lösningen för digital myndighetspost och även redovisa anslutningsläget både vad gäller avsändare såväl som mottagare.
Håkan L Johansson, Mina Meddelanden, Skatteverket
Klicka här för att ta del av presentationen

UNCONFERENCE - SAL: SCREAM (OBS, SALEN LIGGER INNE PÅ SCANDIC TALK)


OBS!
Föredragen i spåret har begränsat antal platser, föranmälan krävs. När det närmar sig kommer du som anmäld få mer information om hur du går tillväga för att boka dig på ett specifikt seminariespår.

Digital transformation i praktiken
Marie Andervin från DigJourney guidar er i en workshop där vi tillsammans fördjupar  vår kunskap och delar med oss av våra erfarenheter kring hur digital transformation påverkar verksamheten, vad det betyder för din organisation och hur ledare driver framgångsrik digital transformation.
Marie Andervin, Medgrundare, DigJourney och författare till boken
”Att leda digital transformation”

Når du in när du når ut? Ingenting slår muntlig kommunikation som berör!
Vad är det egentligen som triggar till engagemang och interaktion av ett budskap? En sak kan vi vara klara över: oavsett om ett anförande kallas presentation, rapport, information eller redovisning så är det oerhört mycket mer än själva innehållet som påverkar mottagaren. Med humor, allvar och i samspel med deltagarna synliggör Per utifrån forskning.
Per Furumo, Föreläsare inom muntlig kommunikation

Nyttorealisering – hur ska vi överbrygga utmaningarna!
Årligen investeras miljarder kronor i strategiska it-satsningar i statsförvaltningen. Vad får vi tillbaka för dessa satsningar? Nyttorealisering är ett koncept som skapar förutsättningar för att optimera hemtagningen av nyttor med utvecklingssatsningar. Hur långt har myndigheter kommit i arbetet med nyttorealisering? Vilka utmaningar finns? Vad säger ESV:s vägledning i nyttorealisering, och hur fungerar arbetet i praktiken. Hur kan vi utveckla vårt arbete, så att våra identifierade nyttor inte går förlorade?
Daniel Jafari, Utredare, Ekonomistyrningsverket och William Linnefell, Utredare, Ekonomistyrningsverket

Leave a Reply