DIGITALT LEDARSKAP - Sal T1/T2

GRÄNSLÖSA KRAV – GRÄNSLÖSA MÖJLIGHETER
Samhället genomsyras nu av digital teknik som möjliggör helt nya sätt att organisera arbete. Gränser
löses upp och nya skapas. Vilka möjligheter och utmaningar finns i gränslöst arbete? Gunnar Aronsson,
som på uppdrag av Arbetsmiljöverket och regeringen gjort kunskapssammanställningen ”Gränslöst
arbete”, presenterar synsätt och slutsatser.
Gunnar Aronsson, Professor i arbets- och organisationspsykologi, Psykologiska institutionen, Stockholms
universitet

PANELSAMTAL – SAMVERKAN BY DEFAULT – FRAMTIDENS DIGITALA EKOSYSTEM
Vår offentliga förvaltning präglas av specialisering i expertmyndigheter och funktioner på myndigheter och
kommuner som hanterar olika delar av medborgares och företags utmaningar och behov.
Det innebär att medborgare och organisationer själv behöver koordinera kommunikationen med och mellan
myndigheterna.
Digitaliseringen ger oss möjlighet att fokusera på dataflöden som förenklar samspelet mellan myndigheter
och medborgaren.
I detta seminarium kommer vi diskutera hur man behöver tänka kring sin digitalisering för att vara
framtidssäker. Som åhörare får ni även möta centrala myndigheter som berättar om hur de tacklar
utmaningarna och tagit sig an denna resa.
Anders Persson digital expert, PA Consulting Group AB modererar samtalet

INFRASTRUKTUR & STANDARDISERING- Sal T3

PRAKTIKFALL – SÅ SKAPAS SAMVERKAN FÖR GEMENSAMT DATASKYDDSOMBUD
Under 2017 fick kommunalförbundet Sydarkivet uppdrag att utreda möjligheten att erbjuda tjänst som
dataskyddsombud till sina medlemmar. Ett år senare är Sydarkivera dataskyddsombud för
27 medlemsorganisationer, däribland femton kommuner, en region och ett antal kommunala bolag och
kommunalförbund. Under seminariet tar du del av erfarenheterna och får tipsen som ger dig möjlighet att skapa
samverkan kring gemensamt dataskyddsombud.
Therese Jigsved, Förbundsjurist och dataskyddsombud vid kommunalförbundet Sydarkivera.

E-ARKIVERING ETT VIKTIGT BYGGNADS BLOCK I FRAMTIDENS E-FÖRVALTNING
Byggnadsblocket eArchiving vid Connecting Europé Facility (CEF) har etablerats och ger hela EU möjlighet att ta
del av specifikationer och programvaror som underlättar informationens livscykel. Hur kan vi i Sverige använda
byggnadsblocket och bidra i arbete framåt? Hur påverkar byggnadsblockets arbete med specifikationer i Europa
vårt arbete med FGS här i Sverige?
Karin Bredenberg, Senior teknisk rådgivare, riksarkivet

DIGITAL INNOVATION - Sal T4

STADEN SOM FICK EN DIGITAL TVILLING
Digitala tvillingar används allt oftare för att underlätta underhåll och utveckling av byggnader. Nu tar
Göteborg det ett steg längre och skapar en digital tvilling av hela Göteborgs stad. Den digitala tvillingen
ska innehålla relevant information om alla byggnader, vägar, träd och liknande för att på ett hållbart
och effektivt sätt kunna utveckla staden. Fredrik Ekelund bjuder på resa genom den digitala staden och
berättar om arbetet som ligger bakom den digitala tvillingen och möjligheterna som den skapar.
Fredrik Ekelund, Strategisk verksamhetsutvecklare inom IT för samhällsutveckling på Sweco.

BIOMETRISKA INNOVATIONER FÖR IDENTITETSKONTROLL
En del i e-förvaltningen är att säkerställa identiteter, så att rätt medborgare får tillgång till tjänster och att
bedrägerier minskas . I flera internationella projekt utökas grundidentifiering så att den också innehåller
biometrisk kontroll. Vanligast att använda är fingeravtryck, ansiktsbild, iris och rörelsemönster. I detta
föredrag ges exempel på hur biometriska innovationer kan användas för att identifiera medborgare och
medarbetare. Syftet är att förbättra flödet av människor vid exempelvis gränskontroller och öka säkerheten
vid identitetskontroller.
Eva Lewis, Ansvarig ID lösningar IDEMIA AB

DIGITAL TRYGGHET - Sal T5

MSB:S GRUNDLÄGGANDE IT-SÄKERHETSÅTGÄRDER
MSB:s vägledning för grundläggande it-säkerhetsåtgärder ska fungera som ett första steg på vägen mot
ett systematiskt informationssäkerhetsarbete för såväl offentliga som privata verksamheter. Seminariet
ger dig inblick i vägledningens innehåll och hur du kan använda den i ditt säkerhetsarbete. Hur många av
de tio viktigaste säkerhetsåtgärderna har din organisation vidtagit?

PERSONLIG INTEGRITET ÄR VIKTIGT, MEN HUR RESPEKTERAR VI DEN?
GDPR har pekat ut riktningen och den personliga integriteten måste respekteras. Den initiala rädslan för
viten börjar ersättas av en förståelse för att medborgares och kunders förtroende förtjänas genom att
respektera deras integritet. Hanterar man inte den registrerades rättigheter riskerar man därför att båda
skapa intern oreda och leda till en förtroendeförlust. Hur förbereder man sin organisation för att hantera
personuppgiftsärenden? Vilka processer måste finnas på plats för att förvaltningen av GDPR inte ska bli
en fråga om akut brandsläckning?
Karl-Oskar Brännström, Jurist och grundare av Aigine.

CYBERSÄKERHET – TOPP 10 TRENDER INOM EFÖRVALTNING
Under de närmaste åren står vi för en extrem teknikutveckling. Men hur kommer det påverka ditt arbete
med säkerhet? Åsa berättar om de tio viktigaste trenderna som påverkar ditt säkerhetsarbete inom
e-förvaltning.
Åsa Schwarz, Affärsutvecklingschef Cybersecurity & Law, Knowit.

SAMHÄLLSNYTTA I PRAKTIKEN - Sal T6

PRAKTIKFALL – VINNAREN AV EDIAMOND AWARD 2018 – POLISENS E-TJÄNST GILTIGHETSKONTROLL AV ID-HANDLING
E-tjänsten beskrivs som den största förändringen på många år när det gäller giltighetskontroll av idhandlingar
i Sverige och skall motverka den ökade mängden bedrägeriförsök. E-tjänsten bidrar till att
konsumentskyddet stärks, att risken för identitetsrelaterade bedrägerier minskar och att tillgängligheten
till Polisens växel ökar. Lyssna till hur Polisen har analyserat behoven och därefter tagit fram en e-tjänst
med tydligt medborgarfokus. Nu kan du få reda på hur!
Malin Lindström, Verksamhetsutvecklare e-tjänster och Daniel Svan, Gruppchef e-tjänster medborgarmötet,
Polismyndigheten.

PRAKTIKFALL – SÄKRA MEDDELANDEN – OCH SEN DÅ?
Offentlig sektor har ett enormt behov att kommunicera säkert med medborgare men också med varandra. Vi vet
i dag att en hel del e-post med känsligt eller sekretessbelagd information ändå skickas varje dag. Ofta likställs
säkra meddelanden med krypterad epost utifrån att så länge det inte går att avlyssna så är det säkert. Men säkra
meddelanden handlar både om att skydda informationen och att säkerställa mottagaren. Hur vet man att det är
rätt mottagare som tar del av informationen? Lyssna på hur experterna resonerar kring denna frågeställning och
mycket mer kring säker medborgardialog.
Magnus Hübner, Grundare, TDialog & Björn Söderlund, utvecklingschef Lidingö stad

UNCONFERENCE

WORKSHOP – Praktisk incidentanalys
Förmågan att upptäcka, hantera och analysera inträffade incidenter är avgörande för ett framgångsrikt
informationssäkerhetsarbete. Seminariet tar sig an frågan om incidentanalys från ett praktiskt perspektiv och ger dig
tips på hur du går tillväga och hur resultatet kan användas för att förbättra informations- och cybersäkerheten i din
organisation.

Leave a Reply