DIGITALT LEDARSKAP - Sal T1/T2


Så skapas ökad kompetens och förståelse för den digitala förändringsresan – onsdag kl.13.40-14.10

Västerbotten är ett län där mellankommunal samverkan driver på den digitala transformationen. Tillsammans arbetar vi både med bredd och spets utifrån den regionala digitala agendan. Beslutsfattare och chefer i offentlig sektor behöver förståelse för den förändring som digitaliseringen innebär i samhället med dess möjligheter och risker, samt motivation att delta i utvecklingen. När du besöker seminariet får du ta del av erfarenheter och våra bästa tips för att lyckas höja den digitala kompetensen hos ledningsgrupper. I detta seminarium får du också ta del av exempel från ledarutbildningen ”Att leda digital förändring”.
Andreas Skog, projektledare med ansvar för digital kompetens inom projektet Digitala Västerbotten

Hur man skapar en god digital arbetsmiljö – onsdag kl.14.20-14.50
Digitaliseringen ger möjligheter men kan också innebära risker för individer, grupper och organisationer. Roger Edsand berättar om hur arbetsmiljörisker kan identifieras i ett tidigt skede vid IT-projekt och hur vi kan få en aktuell bild av den digitala arbetsmiljön. Från planering till användande med ett förebyggande perspektiv.
Roger Edsand, Utvecklingsledare, Göteborgs Stad/Intraservice

Vilka förmågor behöver din organisation utveckla för att lyckas med digitaliseringen? – torsdag kl.13.30-14.00
Regeringen satsar på att öka takten i digitaliseringen av det offentliga Sverige. En av insatserna är Expertgruppen för digitala investeringar som sedan mitten av 2017 har i uppdrag att stödja myndigheter som avser att göra större digitala verksamhetsinvesteringar. En medveten styrning och ledningens engagemang är avgörande för att lyckas driva framgångsrika initiativ. Vilka utmaningar och möjligheter finns det och hur lyckas vi i praktiken? Vilka förmågor behöver organisationer utveckla för att klara omvärldsförändringar? Expertgruppens tidigare kanslichef delar under detta pass med sig av spaningar och erfarenheter från arbetet med att stötta myndigheter i större digitaliseringsprojekt. From 1 september 2018 övergår Expertgruppens uppdrag till den nya myndigheten för digital förvaltning (DIGG).
Katarina von Goës, Chef för Samordnade tjänster på Arbetsförmedlingen, Tidigare Kanslichef i Expertgruppen för digitala investeringar

Konsten att organisera för effektiv ledning och styrning – torsdag kl.14.10-14.40
En övervägande majoritet av alla yrkesverksamma är anställda i  organisationer som är strukturerade hierarkiskt. För att verksamheters och anställdas fulla potential skall kunna tas tillvara på bästa sätt bör organisationen byggas utifrån individens potential och möjligheter kopplat till uppdraget. Vad säger forskningen om hur man leder och tar vara på ​de personella resurserna på bästa möjliga sätt?

Ulf Lindberg, CEO, Enhancer

Tillitsbaserat ledarskap i praktiken – Tipsen som gör att du kommer vidare – torsdag kl.14.50-15.20
Hur genomförs förändringarna i offentlig sektor i praktiken utefter ett tillitsbaserat ledarskap? Vilka utmaningar finns och hur förändras ledarskapsstrukturen? Praktiska exempel på hur du som chef kan tillämpa tillitsbaserat ledarskap.
Laura Hartman, Ordf. Tillitsdelegationen

INFRASTRUKTUR - Sal T3

Samordnad informationskartläggning och klassning – onsdag kl.13.40-14.10
Koll på verksamhetsinformation är viktigare än någonsin. Vilka synergier finns det med ett helhetsgrepp på informationshantering? GDPR, informationssäkerhet och digitalt bevarande Med utgångspunkt från informationsobjekt samt kartläggning och klassning av känslig information.
Anders Danielsson, Informationssäkerhetsspecialist, Sydarkivera

eDelivery – Framtidens it-infrastruktur för säker meddelandeöverföring – onsdag 14.20-14.50

EU har tillsammans med medlemsländerna tagit fram olika byggstenar för en gemensam it-infrastruktur. eDelivery är EU:s byggsten för säker meddelandeöverföring för strukturerad, ostrukturerad och digital data. Byggstenen är framtagen för att hantera information över landsgränser men kan även användas nationellt och lokalt, av såväl den offentliga som den privata sektorn. Sverige arbetar med eDelivery i olika EU-projekt och genomför nationella pilotprojekt nationellt. Martin Völcker på Myndigheten för Digital Förvaltning (DIGG) är Sveriges eDelivery-koordinator och kommer att berätta mer om vad eDelivery är, hur man kan använda byggstenen och vad som händer i aktuella nationella projekt i Sverige.
Martin Völcker, projektledare DIGG

OECD och datadriven förvaltning – torsdag kl.13.30-14.00
Oecd har gjort en översyn av den digitala förvaltningen i Sverige. De har presenterat ett antal rekommendationer om hur Sverige ska utnyttja data som strategisk och gemensam resurs för att möta framtidens samhällsutmaningar. Ta del av rekommendationerna.
Magnus Enzell, Regeringskansliet

Nu är försörjningen av svensk e-legitimering säkrad och eIDAS på plats – är ni redo? – torsdag kl.14.10-14.40
Nya avtal behöver tecknas och ny teknik införas. Tillhör du en myndighet eller kommun som ligger efter? Lugn, här finns hjälp.
På vårt seminarium berättar vi om de nationella avtal som nu finns och som säkrar försörjningen av e-legitimering. Vi ger också handfasta tips om vad ni ska göra för att ansluta till eIDAS och tillåta inloggning med utländska e-legitimationer.
Roger Fagerud, IT-strateg, Myndigheten för digital förvaltning, DIGG


Nytt e-arkivbyggnadsblock – så fungerar det – torsdag kl.14.50-15.20
Det nya byggnadsblocket eArchiving som är under uppbyggnad vid Connecting Europé Facility (CEF) har som sin grund specifikationer som motsvarar de svenska FGS:erna. Hur påverkar ett e-arkiv byggnadsblock arbetet med specifikationer i Europa och här i Sverige?
Karin Bredenberg
, Riksarkivet Teknisk rådgivare, metadata

DIGITAL INNOVATION - Sal T4

RPA – det vassaste verktyget i digitaliseringslådan för all offentlig verksamhet – onsdag kl.13.40-14.10

Intelligent processautomatisering med hjälp av RPA och kognitiva verktyg säkerställer ett fortsatt uppfyllande av det kommunala, statliga och vårdande uppdraget i tider av växande och åldrande befolkning. Alla förvaltningar kan dra stor nytta av detta och hundratals administrativa processer kan snabbt effektiviseras med hjälp av Robotics. För att hjälpa till med insikt om möjligheter i din verksamhet kommer flera exempel på framgångsrikt automatiserade processer som gjorts på offentliga förvaltningar i Norden att beskrivas.
Kenneth Tellebo
, Country Manager at Digital Workforce AB


Informationshantering med stöd av AI – onsdag kl.14.20-14.50

Hur ska man hantera utmaningen med alla personuppgifter som finns i alla gamla filer och e-postmeddelanden? Lyssna på hur kollaborativt kognitivt lärande, workflow och kunskapsdatabaser ökar effektiviteten med över nittio procent, samtidigt som registerförteckning upprättas och förbereder organisationen för monitorering, begäran om registerutdrag och automatisk informationshantering.
Karl-Oskar Brännström – jurist och grundare av Aigine, en lösning för hantering och dokumentation av ostrukturerade personuppgifter enligt GDPR.

E-samverkan för behovsdriven innovationsupphandling – torsdag kl.13.30-14.00
Välkommen hit – ny digital tjänst som vässar inflyttning
Platsens attraktivitet är en allt viktigare faktor för att attrahera nya invånare och kompetenser. Genom att arbeta med behovsdriven utveckling, innovationsvänlig upphandling, nya affärsmodeller och öppen källkod finns nu Sveriges första digitala inflyttningsguide tillgänglig för kommuner och arbetsgivare. Kom och ta del av erfarenheterna och upplevelserna bakom arbetet i digitaliseringsprojektet eSamverkan.
eSamverkan är ett EU-projekt som drivs av Kommunförbundet Västernorrland, med samtliga kommuner i Västernorrland samt Hudiksvall och Nordanstig kommun.
Niklas Rahm
, projektledare eSamverkan, Colegica, Jari Koponen, IT-strateg, koncernstaben, Sundsvalls kommun

Praktikfall: Samarbete för digital omställning – torsdag kl.14.50-15.20
I samhället pågår en genomgripande omvandling där digitalisering och demografi har väldigt stor betydelse. Skellefteå kommuns uppdrag kommer sannolikt att se helt annorlunda ut i framtiden. Kommunens chefer kommer att behöva ställa om från driftsledning, till förändringsledning i större utsträckning. Alla anställda kommer att behöva utveckla sin kompetens utifrån förändrade beteenden och behov hos invånarna, andra sätt att utföra arbetsuppgifterna på och nya tekniklösningar. Men hur börjar man? Skellefteå kommun inför nytt systematiskt arbetssätt för att få fram både små och stora innovationer, tillsammans över verksamhetsgränser, i samråd med i företagen och tillsammans med invånarna.
Marie Larsson, Chef kvalitet och förnyelse, Skellefteå kommun

Digitala Karlstad – Så blev det verklighet av strategierna – torsdag kl.14.10-14.40
Hur får man en strategi att bli känd med hjälp av ett praktisk verktyg? Genom ett handlingsorienterat arbetssätt har Karlstads kommun gått från strategi till verklighet och realiserat innovationsprocesser för digitala lösningar. Ta del av resan som började inom vård och omsorgsförvaltningen och nu blivit en del av det koncernövergripande uppdraget.
Marie Johansson, Utvecklingschef på Vård och omsorgsförvaltningen i Karlstads kommun

Ann Otto Nemes, Utvecklingsdirektör, kommunledningskontoret, Karlstads kommun.  

DIGITAL TRYGGHET - Sal T5

Nationell strategi för samhällets informations- och cybersäkerhet 2.0 – onsdag kl.13.40-14.10
Är bestämmelserna om informationssäkerhet anpassade till den snabba utvecklingen i samhället? Innebär brister i informationssäkerhet också risker för andra utanför den egna verksamheten? Hur möter den Nationella strategin för samhällets informations- och cybersäkerhet kraven på att alla på ett säkert sätt ska ta del av, ta ansvar för samt ha tillit till det digitala samhället?

Anette Norman, Ämnesråd, Huvudman informationssäkerhet på Regeringskansliet, Justitiedepartementet

Kan erfarenhet av arbete med Digital Trygghet i Danska Kommuner användas i Sverige? – onsdag kl.14.20-14.50
Kommunernas Landsforening, KL, i Danmark har sedan 2016 som del av digitaliseringsstrategin arbetat med ett gemensamt program med alla kommuner för säker persondatahantering och IT-säkerhet kallad Baseline. Baseline-programmet ska säkerställa en enhetlig och hög compliance-nivå för alla kommuner, där kommuner samarbetar och kunskapsdelar om lösningar. I-Trust levererar IT-plattform och innehållsstöd till det Danska Baseline-projektet.

Ulf Dahlberg, Sales Partner I-Trust.

Utmaningen med ostrukturerade personuppgifter inför GDPR – torsdag kl.13.30-14.00
Föreningen Sambruks projekt ”Kartläggning av personuppgifter i komplexa informationssystem inför GDPR med stöd av Artificiell Intelligens” är avslutat. Projektet har resulterat i en AI-lösning som dramatiskt minskar den arbetsinsats som krävs för att lösa utmaningen med ostrukturerade personuppgifter. Lösningen bygger på ett helt nytt sätt att träna, leverera och använda Artificiell Intelligens-baserade komponenter.
Peter Mankenskiöld
, Verksamhetskonsult och hållbarhetsstrateg, Förening Sambruk

Samverkan myndigheter och industri för att motverka ID stölder – torsdag kl.14.10-14.40

Sverige har ett tillitssamhälle med förgreningar till tidigare sekel. Samhället är starkt  förankrat i medborgarnas  förtroende till varandra och till myndigheter. Digitalisering innebär effektivisering och ett helt nytt tjänsteutbud, men en baksida är den stora ökningen av Identitetsstölder. Hur kan industrin och myndigheter samverka för att motverka denna risk. Standarder, regelverk och ”best practices” formar en struktur vi kan bygga och finns bara viljan och energi så kan vi börja minimera risker.
Eva Lewis , IDEMIA AB, Ansvarig ID lösningar


Spionage i modern tid – torsdag kl.14.50-15.20
Hur ser hotet mot svenska organisationer, företag och myndigheter ut? Vilka är aktörerna och hur går de tillväga? Vad kan vi göra för att skydda oss och i förlängningen samhället?
Carolina Angelis,
VD för YOBANY, med tjugo års erfarenhet inom både den civila och militära underrättelsetjänsten

SAMHÄLLSNYTTA I PRAKTIKEN - Sal T6


Vinnaren av e-diamond award 2017- RPA som framgångsfaktor – onsdag kl.13.40-14.10
Trelleborgs kommun, vinnare av Ediamond Award 2017, delar med sig av erfarenheterna av den fortsatta resan efter införandet av sin prisvinnare RPA på arbetsmarknadsförvaltningen och socialförvaltningen 2017. Hur gick det och vad händer i framtiden? Hur går du vidare med RPA?
Mikael Karlsson
, enhetschef Socialförvaltningen, Trelleborgs kommun och
Eleonore Schlyter, enhetschef för myndighetsprocessen på Arbetsmarknadsförvaltningen

Förmågan att nå fram till medborgarna i ett digitalt samhälle – onsdag kl.14.20-14.50
Samhällets digitalisering påverkar oss alla och medför förändrade användarbeteenden.  Idag vill mottagaren själv välja hur man vill bli kommunicerad med. Vilket ökar komplexiteten och ställer nya krav på våra företag och offentliga verksamheter, hur de kan nå fram till kunden och medborgaren. Elisabeth Wesselson har stor erfarenhet av att driva förändringar, hur det påverkar människans beteende samt vad som krävs för att du skall lyckas med din transformation. Nu har du möjlighet att ta del av Elisabeths och PostNord Strålfors bästa tips för din resa.
Elisabeth Wesselson, Head of Staff, PostNord Strålfors Group

 

RPA inom Skellefteå Kommun – När IT och verksamhetsutveckling går hand i hand – torsdag kl.13.30 – 14.00
Tänk om kommunens medarbetare enbart fick ägna sin tid åt sådant som skapar verkligt värde för våra invånare – istället för repetitiva arbetsuppgifter i olika verksamhetssystem. Snart är vi en bit på väg! Ta del av resultat och erfarenheter från ett nytt och högaktuellt projekt där utvecklingsavdelningen och IT-avdelningen tillsammans inför en robot, som skall kunna erbjuda kommunens verksamheter reell nytta i framtiden.
Henrik Näslund
, Kvalitetscontroller – Utvecklingsavdelningen, Anna Källsved, Avdelningschef IT Skellefteå Kommun

Att leda Intelligent Automatisering – torsdag kl.14.10-14.40
Trycket på ledare, framför allt inom det offentliga, är mycket stort. Förra året handlade ”allt” i Almedalen om Digitalisering och i år handlade ”allt” om Artificiell Intelligens, AI.
Hur ska en ledare/chef inom det offentliga ha en chans att lära sig allt så snabbt? Detta föredrag ger en orientering i begreppsfloran, t.ex. kring digitalisering, AI, RPA, Ux/ Ui, E-tjänster, applikationer, tjänster, produkter, lösningar, system, IoT, etc. Syftet är också att stötta ledare i att sätta sig in i rollen som ”beställare” för att få den hjälp man vill ha.
Eva Kongshöj, VD Bitoreq

Effektivisera administrationen kring samhällsorientering för nyanlända – torsdag kl.14.50-15.20
Samhällsorientering för nyanlända är ett viktigt steg i integreringsprocessen och det ställer höga krav på samordning av flera parter så som, landsting, kommuner och arbetsförmedling. För detta behövs ett lättarbetat system för registrering och hantering beträffande deltagare och kursgrupper. Under föreläsningen får deltagarna en inblick i verksamheten och en genomgång av systemet SODAs nyckelfunktioner och hur det har varit stöd och hjälp i det dagliga arbetet för Region Östergötland.
Lars Eklund Chef för samhällsorientering på modersmål i Östergötland, Fredrik Krantz ansvarig säljare för SODA.​

UNCONFERENCE


Innovationssamarbeten och digitalisering – vilka utmaningar och möjligheter står vi inför? – SCANDIC TALK (SAL SREAM/WHISPER)
Du deltar i ett rundabordssamtal där vi diskuterar möjligheter och utmaningar med innovations- och utvecklingssamarbeten inom smarta städer och regioner.
Smarta städer utvecklas ofta genom innovations- eller tekniksprång, vilka kan uppstå i nära utvecklingssamarbeten mellan offentlig verksamhet, näringsliv och forskning.
Vi delar insikter och erfarenheter om hur vi tillsammans bäst driver innovationssamarbeten för att få fram verkliga resultat? Vilka knäckfrågor och möjligheter finns? Vilka exempel finns på samarbeten där alla aktörer på lång sikt blivit vinnare?
Stockholms stad deltar i flera projekt kring digitalisering och innovation, bland annat genom Digital Demo Stockholm (DDS), ett samarbete som syftar till att hitta nya sätt och digitala lösningar för att möta tydliga samhällsutmaningar och klara morgondagens välfärd. I Digital Demo Stockholm deltar Stockholms stad, Stockholms läns landsting, KTH samt ABB, Ericsson, Scania, Skanska, Telia och Vattenfall. Innovation och hållbar utveckling är viktiga nyckelbegrepp i samarbetet.

Onsdag 10 oktober
PASS 1: 13.40-14.00
PASS 2. 14.10 – 14.50
Johanna Engman, IT-direktör, Stockholms stad

*Föranmälan krävs. Begränsat antal platser 48 st.

WALLBREAKERS – Så får du med dig medarbetarna på förändringsresan – SAL C7

Alla reagerar olika på förändring. Att leda en organisation genom förändringsarbetet handlar om att hantera olika medarbetare på olika sätt igenom förändringens faser. Men hur gör man?

WALLBREAKERS är succéspelet som redan slagit igenom internationellt och baseras på organisationspsykologiska teorier, situationsbaserat ledarskap och modeller för personlighetstyper.
Under denna workshop får du en kort introduktion till Wallbreakers och kunskaper kring hur du kan dra nytta av metodiken och agera för en lyckosam förändringsresa. fokus ligger på utväxling av erfarenheter, problem och goda råd till oss själva och varandra. Förändringsspelet kan börja!

Torsdag 11 oktober kl. 11.10-12.10
Hans Cederberg, CDO, Acceptus AB

*Föranmälan krävs. Begränsat antal platser 24 st.

Leave a Reply