LEDNING & STYRNING


Den digitala förändringsresan

Digitaliseringen påverkar oss och förändrar vårt beteende. Charlotte Svensson ger oss ett axplock av exempel på digitaliseringar som på ett eller annat sätt berör oss alla. Hon valdes till en av de 50 bästa digitala profilerna i Norden förra året.
Charlotte Svensson, Head of Business Area, Brev och kommunikation, PostNord

Låt verksamheten styra digitaliseringen
I digitaliseringens spår behöver myndigheter bli bättre på att låta verksamheten få styra i rätt riktning för att kunna möta medborgarnas behov.
Thomas Browall digitaliseringexpert hos Sopra Steria berättar mer om visionen att digital transformation ska leda till digital effektivitet.
Thomas Browall, Director, ITSM, Sopra Steria

Fler intressanta programpunkter släpps inom kort….

SÄKERHET & INTEGRITET


Anpassa era e-tjänster – Med nya och utländska e-legitimationer behövs också nya e-underskrifter

Nya och utländska e-legitimationer skapar behov av ny underskriftstjänst utöver de inom BankID och Telia. Vilka tjänster för e-underskrift finns och hur kan man implementera dem? Ta del av E-legitimationsnämnden tips och råd och bli samtidigt redo för eIDAS – att tillåta utländska e-legitimationer i era svenska e-tjänster.
Eva Sartorius, Strateg och Roger Fagerud, IT-strateg, E-legitimationsnämnden

Hur Sydarkivera långtidsbevarar digital information på ett säkert sätt
Ta del av Sydarkiveras erfarenheter av isolerade nät, redundant lagring och öppen källkod. Vår målsättning är att erbjuda medlemskommunerna en tjänst som ger trygghet. Strategin är kvalitet och säkerhet i alla led: personal, processer och bevarandeplattform.
Anders Danielsson, Informationssäkerhetsspecialist, Sydarkivera

Vad händer när avtal måste ändras för att leva upp till lagkrav?
Dataskyddsförordningen kommer 2018 att ersätta personuppgiftslagen och medför ett stort antal ökade krav på företag och myndigheter. De nya reglerna innebär att avtal som omfattar behandling av personuppgifter måste anpassas för att leva upp till dataskyddsförordningens krav. Hur ska upphandlade avtal som fortlöper efter ikraftträdandet av dataskyddsförordningen hanteras
Mikaela Carlberg, Biträdande jurist, Advokatfirman Lindahl och Anna Nikolina Erikson, Biträdande jurist, Advokatfirman Lindahl

Fler intressanta programpunkter släpps inom kort….

EFÖRVALTNING I PRAKTIKEN


Hur möter vi framtidens medborgare?

Den smarta kommunen drar nytta av sina resurser på nya sätt och arbetar innovativt för att ge sina invånare bra service. Lina Rudin reflekterar över vad vi i offentlig sektor vet redan idag och ger exempel på hur vi kan arbeta nu för att vara redo för framtiden. Vem är framtidens medborgare och hur kan vi i offentlig sektor på bästa sätt möta deras behov?
Lina Rudin, Projektledare och IT-strateg, Lunds kommun

PRAKTIKFALL: Mer fokus på medborgarna med en handläggarrobot
De grupper som är i behov av kommunal service ökar volymmässigt i snabbare takt än resurserna som ska tillgodose behoven. Samtidigt vill alla ha mindre administration och mer tid för den vi finns till för. En modern offentlig sektor behöver därför hitta nya lösningar. Trelleborgs kommun har tagit fasta på detta och tar hjälp av en handläggarrobot. Hur mycket av arbetet går att automatisera?
Eleonore Schlyter, Enhetschef försörjningsstöd, Arbetsmarknadsförvaltningen och Mikael Karlsson, Enhetschef, Socialförvaltningen, teknik och utveckling, Trelleborgs kommun

PRAKTIKFALL: Flens kommun tar de ”självklara” digitaliseringsgreppen
Den lilla kommunen driver sedan ett par år tillbaka ett sammanhållet projekt för att införa en modern e-förvaltning med fokus på medborgarperspektivet samtidigt som man vill flytta ut systemstödet i molnet. Resan är hittills framgångsrik men har även mötts av stora utmaningar. Ta del av de samlade erfarenheterna
från digitaliseringsarbetet.
Urban Bertling, CIO, Flens kommun och Jörgen Samuelsson, VD, Sentensia

Ingen digitalisering utan framgångsrik IT-upphandling
Den offentliga sektorn köper IT för ca 25 miljarder kronor om året (2015) och trycket på digitalisering ökar konstant. Samtidigt upplever myndigheter att IT-upphandlingar sällan blir bra. Det blir försenat, dyrare än vad man räknat med och IT-tjänsterna möter inte de behov myndigheten har försökt beskriva i upphandlingsunderlagen. Särskilt svårt är det att uppnå goda resultat vid mer komplexa projekt. Framgångsrika IT-upphandlingar tycks i efterhand rullat fram friktionsfritt från det att myndigheten identifierade ett behov hela vägen till nöjda slutanvändare. I själva verket ligger framgången i vissa samverkande komponenter som likt en kedja inte är starkare än sin svagaste länk. Detta seminariet ger dig de viktigaste omständigheterna som krävs för att organisationen ska lyckas med sin IT-upphandling.
Representant från Advokatfirman Lindahl

SAMVERKAN & MEDBORGARPERSPEKTIV


Skapa ökad tillgång till samhällsinformation
Riksarkivet har fått regeringsuppdraget att främja statliga myndigheters arbete med att tillgängliggöra data för vidareutnyttjande. Gemensamma metoder, tekniska resurser och öppna data kan skapa nya möjligheter till en kostnadseffektiv hantering och ökad tillgång till samhällsinformation som stödjer effektivitet, delaktighet och tillväxt.
Sanja Halling, Projektledare, Riksarkivet och Peter Mankenskiöld, Projektledare, Föreningen Sambruk

FGS i hela informationens livscykel
Modellen för FGS och dess användningsområde är inte begränsat till arkivet och den långsiktiga informationsförsörjningen utan FGS kan användas i hela informationens livscykel. Arbetet fortsätter och har även spridit sig internationellt.
Karin Bredenberg, Teknisk rådgivare, Metadata, Riksarkivet

PRAKTIKFALL: Transparens för medborgaren med digitalisering
Lomma kommun har fokuserat på att förenkla för invånare och tjänstemän att enkelt kunna följa olika ärenden. Med en självservice och insyn i alla led sparar det både tid och pengar för kommunen och dess medborgare. Patrik Flensburg, som är Servicechef på Lomma kommun, förklarar hur digitalisering kan utveckla demokratin och servicen i kommunen.
Patrik Flensburg, Servicechef, Lomma kommun

Fler intressanta programpunkter släpps inom kort….

UNCONFERENCE


OBS!
Föredragen i spåret har begränsat antal platser, föranmälan krävs.

Digital transformation i praktiken
Marie Andervin från DigJourney guidar er i en workshop där vi tillsammans fördjupar  vår kunskap och delar med oss av våra erfarenheter kring hur digital transformation påverkar verksamheten, vad det betyder för din organisation och hur ledare driver framgångsrik digital transformation.
Marie Andervin, Medgrundare, DigJourney och författare till boken
”Att leda digital transformation”

Når du in när du når ut? Ingenting slår muntlig kommunikation som berör!
Vad är det egentligen som triggar till engagemang och interaktion av ett budskap? En sak kan vi vara klara över: oavsett om ett anförande kallas presentation, rapport, information eller redovisning så är det oerhört mycket mer än själva innehållet som påverkar mottagaren. Med humor, allvar och i samspel med deltagarna synliggör Per utifrån forskning.
Per Furumo, Föreläsare inom muntlig kommunikation

Nyttorealisering – hur ska vi överbrygga utmaningarna!
Årligen investeras miljarder kronor i strategiska it-satsningar i statsförvaltningen. Vad får vi tillbaka för dessa satsningar? Nyttorealisering är ett koncept som skapar förutsättningar för att optimera hemtagningen av nyttor med utvecklingssatsningar. Hur långt har myndigheter kommit i arbetet med nyttorealisering? Vilka utmaningar finns? Vad säger ESV:s vägledning i nyttorealisering, och hur fungerar arbetet i praktiken. Hur kan vi utveckla vårt arbete, så att våra identifierade nyttor inte går förlorade?
Daniel Jafari, Utredare, Ekonomistyrningsverket och William Linnefell, Utredare, Ekonomistyrningsverket

Leave a Reply