DIGITALT LEDARSKAP

Sal M1

onsdag 13.40 – 14.10

MYNDIGHETERNA PÅ KÖPET
-SVARET PÅ MEDBORGARNAS SERVICEKRAV I UTVECKLANDET AV NYA DIGITALA TJÄNSTER
Myndigheterna på köpet utgår från ett medborgar- och företagarperspektiv där användarnas behov sätts
i centrum, snarare än myndigheternas krav och önskemål. Kundmötet förändras i takt med den fortsatta
digitaliseringen, och enskilda myndigheter som tidigare tog täten i den digitala tjänsteutvecklingen har nu
börjat tappa fart. Hur kommer vi vidare när lösningarna behöver vara alltmer förvaltningsöverskridande? Hur
ser det framtida kundmötet ut och var sker det? Välkommen på en paneldebatt med några av Sveriges största
myndigheter där vi kommer att diskutera vikten av väl fungerande digitala ekosystem. Vad gör myndigheterna
för att möta medborgarnas krav och vad behövs för att komma vidare med den digitala omställningen?
Moderatorer: Anders Persson och Sofie Lindblad, digitala experter på PA Consulting. Deltagare: Daniel Antonsson, Chef för digital arkitektur, DIGG, Anders Nyström, Enhetschef tjänsteutveckling, Tillväxtverket, Johan Schauman, Product Owner Digital Co-Development, Skatteverket, Anna Otmalm, Avdelningschef, Naturvårdsverket 

onsdag 14.20 – 14.50

ATT LÖSA WEBBTILLGÄNGLIGHET I DOKUMENT – PRAKTISKA ERFARENHETER FRÅN DANMARK
Frederikssund Kommune i Danmark har gått i spetsen för hur de och andra danska kommuner uppfyller EU:s nya
direktiv om webbtillgänglighet.
Detta seminarium kommer att belysa några av de praktiska utmaningarna som den komplexa offentliga sektorns
organisationer mötte när webbdirektivet mötte dansk lagstiftning 2018. Detta inkluderar hur Frederikssund
kommune och många andra har arbetat för att lösa dessa utmaningar med några enkla och effektiva verktyg
Lars Hintze Andersen & Magnus Nussdorfer, dania software

torsdag 13.20 – 13.50

DIGITALISERINGSGUIDEN – LEDARENS LILLA RÖDA
Upptäck verktyget som syftar till att samla lösningar och stöd utifrån kommunala verksamheters
utmaningar. Kort och gott ett verktyg för ledaren och verksamhetsutvecklaren att starta sin resa genom.
Att utifrån sitt verksamhetsområde och sina utmaningar tratta ner lösningar och erfarenheter från andra,
för att få en bättre språngbräda för det kommande arbetet med digitalisering!
Jari Koponen, IT-strateg Sundsvalls kommun

torsdag 14.00 – 14.30

GRÄNSLÖSA KRAV – GRÄNSLÖSA MÖJLIGHETER
Samhället genomsyras nu av digital teknik som möjliggör helt nya sätt att organisera arbete. Gränser
löses upp och nya skapas. Vilka möjligheter och utmaningar finns i gränslöst arbete? Gunnar Aronsson,
som på uppdrag av Arbetsmiljöverket och regeringen gjort kunskapssammanställningen ”Gränslöst
arbete”, presenterar synsätt och slutsatser.
Gunnar Aronsson, Professor i arbets- och organisationspsykologi, Psykologiska institutionen, Stockholms
universitet

torsdag 14.40 – 15.10

LEDARSKAP I EN DIGITAL OCH TRANSFORMATIV ERA
Vi lever i en transformativ era där globala megatrendernas konsekvenser utmanar vår existens på helt nya sätt. Vår
förmåga att framgångsrikt transformeras och utvecklas är avgörande för att vi ska kunna bygga hållbara samhällen och
organisationer, där Digitaliseringen innebär stora möjligheter. Samtidigt visar studier att endast 30-40% av alla större
förändringsinitiativ uppnår önskade effekter. Gapet är stort mellan behovet av utveckling och den förmåga som vi hittills
byggt upp kring att driva framgångsrik transformation. För att möta de komplexa utmaningarna på mer hållbara sätt
behöver vi ett ledarskap som skapar sammanhang, organisationer och team som möjliggör för människor att ta fram
sina bästa kvalitéer och sin storhet.
Torbjörn Skymning, Partner, Gaia Leadership

DIGITAL INNOVATION

 

SAL M6

onsdag 13.40 – 14.10

INNOVATIONSSKAPANDE DIGITAL FÖRVALTNING I PRAKTIKEN
Ta del av handfasta tips kring hur du kan ta tillvara kraften i tekniken och omvandla gammaldags,
manuella arbetssätt till fungerande digitala arbetsflöden med personalens bästa i fokus.

Pavel Carballo, Försäljningschef, Service Now

onsdag 14.20 – 14.50

BIOMETRISKA INNOVATIONER FÖR IDENTITETSKONTROLL
En del i e-förvaltningen är att säkerställa identiteter, så att rätt medborgare får tillgång till tjänster och att
bedrägerier minskas . I flera internationella projekt utökas grundidentifiering så att den också innehåller
biometrisk kontroll. Vanligast att använda är fingeravtryck, ansiktsbild, iris och rörelsemönster. I detta
föredrag ges exempel på hur biometriska innovationer kan användas för att identifiera medborgare och
medarbetare. Syftet är att förbättra flödet av människor vid exempelvis gränskontroller och öka säkerheten
vid identitetskontroller.
Eva Lewis, Ansvarig ID lösningar IDEMIA AB

 

SAL M5

torsdag 13.20 – 13.50

PRAKTIKFALL: FRÅN RPA TILL INTELLIGENT PROCESS AUTOMATISERING
Södertälje kommun berättar om sin digitaliserings resa där de lagt en solid grund med hjälp av RPA som
skapat förutsättningar för intelligent processautomatisering i nästa steg. Med rätt redskap och kompetens
har de etablerat förutsättningar till att snabbt automatisera relevanta processer och skapa förutsättning för
att skala upp inom hela kommunen. Samtidigt har de öppnat dörrarna till att gå vidare och använda AIlösningar i framkant.
Ta del av ett spännande praktikfall kring automatisering och AI.
Tony McCarrick, Digitaliseringsstrateg, Södertälje kommun, Ulrica Storset, Digital Workforce

torsdag 14.00 – 14.30

STADEN SOM FICK EN DIGITAL TVILLING
Digitala tvillingar används allt oftare för att underlätta underhåll och utveckling av byggnader. Nu tar
Göteborg det ett steg längre och skapar en digital tvilling av hela Göteborgs stad. Den digitala tvillingen
ska innehålla relevant information om alla byggnader, vägar, träd och liknande för att på ett hållbart
och effektivt sätt kunna utveckla staden. Fredrik Ekelund bjuder på resa genom den digitala staden och
berättar om arbetet som ligger bakom den digitala tvillingen och möjligheterna som den skapar.
Fredrik Ekelund, Strategisk verksamhetsutvecklare inom IT för samhällsutveckling på Sweco.

torsdag 14.40 – 15.10

SÄKERT ELEKTRONISKT INFORMATIONSUTBYTE INOM OCH MED OFFENTLIG SEKTOR
Regeringen har gett två uppdrag som syftar till att öka standardiseringen av grunddata och göra
informationsutbytet i offentlig sektor säkrare och mer effektivt. I detta seminarium får du ta del av vad
myndigheterna som genomfört uppdragen har föreslagit regeringen.
Daniel Antonsson, chef för Digital arkitektur, DIGG

DIGITAL TRYGGHET

Sal M2

onsdag 13.40 – 14.10

PERSONLIG INTEGRITET ÄR VIKTIGT, MEN HUR RESPEKTERAR VI DEN?
GDPR har pekat ut riktningen och den personliga integriteten måste respekteras. Den initiala rädslan för
viten börjar ersättas av en förståelse för att medborgares och kunders förtroende förtjänas genom att
respektera deras integritet. Hanterar man inte den registrerades rättigheter riskerar man därför att båda
skapa intern oreda och leda till en förtroendeförlust. Hur förbereder man sin organisation för att hantera
personuppgiftsärenden? Vilka processer måste finnas på plats för att förvaltningen av GDPR inte ska bli
en fråga om akut brandsläckning?
Karl-Oskar Brännström, Jurist och grundare av Aigine.

onsdag 14.20 – 14.50

CYBERSÄKERHET – TOPP 10 TRENDER INOM EFÖRVALTNING
Under de närmaste åren står vi för en extrem teknikutveckling. Men hur kommer det påverka ditt arbete
med säkerhet? Åsa berättar om de tio viktigaste trenderna som påverkar ditt säkerhetsarbete inom
e-förvaltning.
Åsa Schwarz, Affärsutvecklingschef Cybersecurity & Law, Knowit.

torsdag 13.20 – 13.50

MSB:S GRUNDLÄGGANDE IT-SÄKERHETSÅTGÄRDER
MSB:s vägledning för grundläggande it-säkerhetsåtgärder ska fungera som ett första steg på vägen mot
ett systematiskt informationssäkerhetsarbete för såväl offentliga som privata verksamheter. Seminariet
ger dig inblick i vägledningens innehåll och hur du kan använda den i ditt säkerhetsarbete. Hur många av
de tio viktigaste säkerhetsåtgärderna har din organisation vidtagit?
Carl Önne, Informationssäkerhetsspecialist, MSB

torsdag 14.00 – 14.30

SÅ FÅR DU LEVERANTÖRSKEDJAN CYBERSÄKER!
I stort sett alla organisationer går mot en än mer outsourcad verksamhet där stora delar av IT-miljön ligger i
molnet. Över hälften av alla cybersäkerhetsincidenter beror på händelser i leverantörsledet. Även händelser
långt bortom leverantörsledet kan tvinga organisationer att agera på incidenter som de inte trodde var möjliga.
Samtidigt uppger företagsledare att oförmågan att tillräckligt förstå och planera för att hantera sin totala
tredjepartsrisk är den största bristen för det fortsatta säkerhetsarbetet.
Vilka aktiviteter kan du göra för att snabbt höja dig till en basnivå?
Lär dig planera och integrera för att tydliggöra tredjepartsrisk vid inköp, säkerhet och daglig verksamhet.
Sam Wallentin, Director Societal Security, PwC Sweden

torsdag 14.40-15.10

Praktisk incidentanalys
Förmågan att upptäcka, hantera och analysera inträffade incidenter är avgörande för ett framgångsrikt
informationssäkerhetsarbete. Seminariet tar sig an frågan om incidentanalys från ett praktiskt perspektiv och ger dig
tips på hur du går tillväga och hur resultatet kan användas för att förbättra informations- och cybersäkerheten i din
organisation.

Johan Turell, Information Security Analys, MSB

SAMHÄLLSNYTTA I PRAKTIKEN

 

SAL M7

onsdag 13.40 – 14.10

PRAKTIKFALL – VINNAREN AV EDIAMOND AWARD 2018 – POLISENS E-TJÄNST GILTIGHETSKONTROLL AV ID-HANDLING
E-tjänsten beskrivs som den största förändringen på många år när det gäller giltighetskontroll av idhandlingar
i Sverige och skall motverka den ökade mängden bedrägeriförsök. E-tjänsten bidrar till att
konsumentskyddet stärks, att risken för identitetsrelaterade bedrägerier minskar och att tillgängligheten
till Polisens växel ökar. Lyssna till hur Polisen har analyserat behoven och därefter tagit fram en e-tjänst
med tydligt medborgarfokus. Nu kan du få reda på hur!
Malin Lindström, Verksamhetsutvecklare e-tjänster och Daniel Svan, Gruppchef e-tjänster medborgarmötet,
Polismyndigheten.

onsdag 14.20 – 14.50

PRAKTIKFALL – SÄKRA MEDDELANDEN – OCH SEN DÅ?
Offentlig sektor har ett enormt behov att kommunicera säkert med medborgare men också med varandra. Vi vet
i dag att en hel del e-post med känsligt eller sekretessbelagd information ändå skickas varje dag. Ofta likställs
säkra meddelanden med krypterad epost utifrån att så länge det inte går att avlyssna så är det säkert. Men säkra
meddelanden handlar både om att skydda informationen och att säkerställa mottagaren. Hur vet man att det är
rätt mottagare som tar del av informationen? Lyssna på hur experterna resonerar kring denna frågeställning och
mycket mer kring säker medborgardialog.
Magnus Hübner, Grundare, TDialog & Björn Söderlund, utvecklingschef Lidingö stad

 

SAL E5 

torsdag 13.20 – 13.50

PRAKTIKFALL – FRIGÖR TID FÖR ATT SÄKRA VÄLFÄRDEN!
En av de största utmaningarna i Sverige är bristen på resurser för att bibehålla den välfärd vi alla vill ha.
Problemen är märkbara redan idag men de kommer att bli fler, i mycket snabb takt, om vi inte lyckas förändra vårt sätt
att arbeta med de resurser vi redan har! I stället för att investera i nya, ofta dyra, system kan man idag komma mycket
långt genom att automatisera med hjälp av digitala medarbetare, Robotic Process Automation, RPA, och Artificiell
Intelligens, AI. Med dessa verktyg kan man både frigöra tid från verksamheten och utnyttja befintlig IT infrastruktur.
Genom att anamma några av tipsen denna föreläsning bjuder på kan ni själva hittar lösningar som gör att ni lättare
klarar välfärden utan stora resurstillskott!

Eva Kongshöj, VD, Bitoreq AB, Frederic Rambaud, Projektledare, Strängnäs kommun.

torsdag 14.00 – 14.30

NÄR SMARTA RULLSTOLAR SKAPAR OVÄNTAT STOR VERKSAMHETSNYTTA
Digitalisering handlar oftast om att lära sig mer om sin verksamhet för att göra den effektivare och ta bättre beslut. På
nya Gävle Sjukhus har man bestämt sig för att tag kontrollen över sin utrustning och man har börjat med rullstolar. Det
ger stor oväntat stor verksamhetsnytta, men det som bäst symboliserar digitaliseringens möjligheter är de möjligheter
som skapas när man på ett innovativt sätt utnyttjar den data som skapas.
Cathrin Dahlström Enhetschef (Ekonomiförvaltning/Budservice Gästrikland) Gävle sjukhus, Region Gävleborg

torsdag 14.40 – 15.10

ÖPPNA DATA OM INKÖP ÄR EN BRA AFFÄR
Offentlig sektor handlar varor och tjänster för nära 700 miljarder kronor årligen och det finns fel och brister då dessa
görs. Bara med flera granskande ögon kan oseriösa säljare, korruption och fel identifieras.
Och hjälp finns att få. Med ökad transparensen så tillåts fler personer och aktörer ta del av vilka villkor inköp gjorts och
kan då göra sina granskningar. Som bonus slipper man manuell hantering av förfrågningar om utlämnande av fakturor.
Hur kan man kan uppnå detta med en minimal insats och spara på sin administration? Detta och hur Göteborgs stad
gör det i praktiken berättar vi.
Eric Hjelmestam, VD, Metasolutions

INFRASTRUKTUR & STANDARDISERING

 

SAL M8

onsdag 13.20 – 14.10

E-ARKIVERING ETT VIKTIGT BYGGNADS BLOCK I FRAMTIDENS E-FÖRVALTNING
Byggnadsblocket eArchiving vid Connecting Europé Facility (CEF) har etablerats och ger hela EU möjlighet att ta
del av specifikationer och programvaror som underlättar informationens livscykel. Hur kan vi i Sverige använda
byggnadsblocket och bidra i arbete framåt? Hur påverkar byggnadsblockets arbete med specifikationer i Europa
vårt arbete med FGS här i Sverige?
Karin Bredenberg, Senior teknisk rådgivare, riksarkivet

onsdag 14.20 – 14.50

PRAKTIKFALL – SÅ SKAPAS SAMVERKAN FÖR GEMENSAMT DATASKYDDSOMBUD
Under 2017 fick kommunalförbundet Sydarkivet uppdrag att utreda möjligheten att erbjuda tjänst som
dataskyddsombud till sina medlemmar. Ett år senare är Sydarkivera dataskyddsombud för
27 medlemsorganisationer, däribland femton kommuner, en region och ett antal kommunala bolag och
kommunalförbund. Under seminariet tar du del av erfarenheterna och får tipsen som ger dig möjlighet att skapa
samverkan kring gemensamt dataskyddsombud.
Therese Jigsved, Förbundsjurist och dataskyddsombud vid kommunalförbundet Sydarkivera.

 

SAL E8

torsdag 13.20 – 13.50

NU GÄLLER NYA LAGEN OM TILLGÄNGLIGHET TILL DIGITAL OFFENTLIG SERVICE
Digital offentlig service ska vara tillgänglig för alla. För personer med funktionsnedsättning kan det vara svårt att
ta del av webbplatser och använda mobila applikationer. Förbättrad tillgänglighet är något alla användare kan dra
nytta av. För offentliga aktörer finns krav på tillgänglighet i lagen om tillgänglighet till digital offentlig service. Från
den 23 september i år ska vissa offentliga webbplatser börja leva upp till kraven på tillgänglighet. Vilka krav och
tidpunkter gäller och vad måste du som offentlig aktör göra?
Jan Bergdahl, rådgivare på DIGG benar ut begreppen och vad som gäller för att leva upp till kraven

torsdag 14.00 – 14.30

BLI INTE ENSAM KVAR – DEN DIGITALA RÄLSEN ÄR LAGD OCH NU GÅR TÅGET
Sverige ska vara bäst på digitalisering. I många år har vi pratat om behov av styrning, standards och
gemensamma digitala lösningar. Mycket är på plats men annat återstår. Vi har en bra bit kvar för att nå vision
och samhällsnytta, det visar inte minst resultaten från årets e-legitimationsenkät. Varför använder vi inte alla de
standarder och digitala lösningar som vi ändå gemensamt tagit fram? Nu gäller att vi sluter leden och går från ord
till handling! Tillsammans öppnar vi upp för nya och utländska e-legitimationer i våra e-tjänster, både nationellt
och över landsgränser.
Roger Fagerud, IT-strateg på DIGG – Myndigheten för digital förvaltning

torsdag 14.40 – 15.10

NY LAG – NYA MÖJLIGHETER
Sedan lagkravet om e-faktura slog igenom i April 2019 har offentlig sektor i Sverige tagit ett viktigt steg
framåt i digitaliseringen. Men många organisationer är inte medvetna om att de kanaler de idag använder
för e-faktura även kan nyttjas för andra elektroniska meddelanden. Under detta seminarium kommer du
lära dig mer om hur ni kan effektivisera era elektroniska flöden. Hur ni bäst nyttjar er kanal för e-faktura,
värdet av korrekt data i inköpsprocessen och vad händer i omvärlden?
Fredrik Rosenkvist, Area Manager – Partners & Alliances på Pagero

UNCONFERENCE

 

SAL M5

onsdag 13.40 – 14.10 paus 14.20- 14.50

MILJÖSMART SAMARBETE
FN:s klimatpanel rapporterar att världens koldioxidutsläpp måste halveras till 2030 för att undvika
ödesdigra konsekvenser. Många organisationer erbjuder redan digitala lösningar för miljösmart
samarbete, t.ex. resfria möten med videokonferenser. Men nyttjar vi verkligen teknologins fulla potential?
Under 2×30 minuters workshop utforskar vi tillsammans utmaningar och möjligheter med digitala
samarbetslösningar. Vi delar med oss av våra erfarenheter av att lyckas med miljösmart
samarbete inom offentliga organisationer, och hur vi kan bidra till att nå de globala klimatmålen.
Talare/ workshop moderatorer:
Pia Stider, Senior Konsult, UClarity & Peter Anderson, Partner, UClarity

OBS! Föranmälan krävs!

Anmäl dig här!

Leave a Reply