Shayhan Kahn, Digital Transformation and Governance, Pinq Mango Capital Partners

Shayhan Kahn, Digital Transformation and Governance, Pinq Mango Capital Partners

Shayhan Kahn, Digital Transformation and Governance, Pinq Mango Capital Partners